Warunki najmu samochodu kempingowego

Notel Poland Sp. z o.o.

WARUNKI RODO

POBIERZ WARUNKI NAJMU

1. Postanowienia ogólne
1.1. Strony w następujący sposób określają znaczenie poniższych terminów:
„Regulamin” – niniejszy dokument,
„Najemca” – osoba, która zawarła umowę najmu kampera,
„Kierowca” – osoba, która na mocy Umowy, jest uprawniona do korzystania z Pojazdu,
„Wynajmujący” – Notel Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul Włościańskiej 15/98, KRS 0000474393, REGON 146843886, NIP 5252562639;
„Pojazd” – samochód kempingowy – kamper, wskazany w Umowie, będący w posiadaniu Wynajmującego,
„Kaucja” - oznacza kaucję, o której mowa w pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu;
„Najem” – oddanie przez Wynajmującego Pojazdu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówioną zapłatę – na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie;
„Umowa” – dokument potwierdzający Najem Pojazdu podpisany przez obie strony: Najemcę oraz Wynajmującego,
„Zapytanie Rezerwacyjne” – oświadczenie Najemcy o zamiarze zawarcia Umowy, określające rodzaj pojazdu, co do którego chciałby zawrzeć Umowę oraz termin, na jaki Umowa ma być zawarta (okres Najmu) – w tym zamierzoną datę wydania Pojazdu Najemcy oraz datę zwrotu Pojazdu.
1.2. Wynajmujący informuje Najemcę o tym, że przedmiotem Umowy jest najem Pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych1. Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, Kierowców, współpasażerów, oraz za Pojazd oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria Pojazdu itp.
1.3. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC i Assistance i będą one utrzymane przez okres Najmu. Pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne. Dodatkowe ubezpieczenie (poza wymienionymi powyżej) Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.
1.4. Pojazdem jest wybrany samochód kempingowy będący w posiadaniu firmy Notel Poland Sp. z o.o., wraz z wybranym standardem wyposażenia określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. W protokole zdawczo-odbiorczym strony określą stan faktyczny Pojazdu.
Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu Pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu Pojazdu w chwili jego wydania.
1.5. Najemcą może być jedynie osoba, która spełnia następujące warunki:
− ma ukończone 26 lat,
− posiada prawo jazdy co najmniej przez okres 5 lat,
− przedstawi ważny dokument tożsamości,
− przedstawi ważny dokument prawo jazdy,
− przedstawi ostatni zapłacony rachunek z adresem (za telefon, energię, gaz, itp.) – w celu potwierdzenia autentyczności stałego miejsca pobytu.
1.6. Kierowcą może być jedynie osoba, która spełnia następujące warunki:
− ma ukończone 26 lat,
− posiada prawo jazdy co najmniej przez okres 5 lat,
− przedstawi ważny dokument tożsamości,
− przedstawi ważny dokument prawo jazdy.
2. Wstępna rezerwacja
2.1. Najemca może złożyć Zapytanie Rezerwacyjne poprzez:
- kontakt telefoniczny,
- kontakt e-mailowy,
- bezpośrednią wizytę w siedzibie Wynajmującego.
2.2. Wynajmujący, w odpowiedzi na Zapytanie Rezerwacyjne, potwierdza możliwość zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w Zapytaniu Rezerwacyjnym, informuje o braku takiej możliwości lub proponuje inne warunki zawarcia Umowy. Jeśli Najemca zgodzi się na takie inne warunki, poczytuje się to tak, jakby złożył Zapytanie Rezerwacyjne na warunkach określonych przez Wynajmującego. Dokonanie wstępnej rezerwacji może być uzależnione przez Wynajmującego od wpłaty przez Najemcę zaliczki na poczet czynszu Najmu w wysokości określonej przez Wynajmującego w odpowiedzi na Zapytanie Rezerwacyjne.
2.3. Jeśli Wynajmujący nie zażąda zaliczki na poczet czynszu Najmu wstępna rezerwacja staje się skuteczna w chwili otrzymania Najemcę wiadomości o potwierdzeniu możliwości zawarcia Umowy. Jeśli Wynajmujący zażąda zaliczki na poczet czynszu Najmu wstępna rezerwacja staje się skuteczna w chwili, w której Najemca wpłaci Wynajmującemu określoną przez Wynajmującego zaliczkę na poczet czynszu Najmu.
2.4. Skuteczna wstępna rezerwacja oznacza, że Wynajmujący i Najemca zobowiązuje się zawrzeć Umowę na warunkach określonych w Zapytaniu Rezerwacyjnym.
3. Zawarcie Umowy i wydanie Pojazdu
3.1. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej, w lokalu Wynajmującego – na warunkach określonych w Zapytaniu Rezerwacyjnym. Przy zawarciu Umowy Najemca obowiązany jest okazać dokumenty, dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w pkt. 1.5. i 1.6. pod rygorem uznania, że Najemca bezzasadnie odmówił zawarcia Umowy.
3.2. Jeśli najpóźniej do dnia oznaczonego jako data wydania Pojazdu w Zapytaniu Rezerwacyjnym objętym skuteczną wstępną rezerwacją, Najemca nie stawi się w celu zawarcia Umowy lub bezpodstawnie odmówi jej zawarcia, stosunek prawny wynikający ze skutecznej wstępnej rezerwacji wygasa, a Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania wpłaconej przez Najemcę zaliczki na poczet czynszu Najmu tytułem odszkodowania za niezawarcie Umowy.
3.3. Na podstawie zawartej Umowy a przed określonym w Umowie momentem wydania mu Pojazdu, Najemca zobowiązuje się wpłacić Kaucję oraz czynsz Najmu w zakresie przewyższającym zaliczkę, o której mowa w pkt. 2.2.
3.4. Z chwilą zawarcia Umowy wpłacona przez Najemcę zaliczka na poczet czynszu Najmu, o której mowa w pkt. 2.2. nabiera charakteru zadatku zabezpieczającego wykonanie Umowy w następującym zakresie:
3.4.1. Ze strony Wynajmującego – obowiązek Najemcy w zakresie wpłaty Kaucji oraz całości czynszu Najmu, o których mowa w pkt. 3.3.;
3.4.2. Ze strony Najemcy – obowiązek Wynajmującego do wydania Najemcy Pojazdu w terminie określonym Umową, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.6. poniżej.
3.5. Z chwilą zajścia wszystkich poniższych zdarzeń tj.:
3.5.1.wpłaty przez Najemcę Kaucji oraz czynszu Najmu w zakresie przewyższającym zaliczkę, o której mowa w pkt. 2.2.
3.5.2. wydania Pojazdu Najemcy,
uiszczony zadatek, o którym mowa w pkt. 3.4., zostaje zaliczony na poczet czynszu Najmu. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 3.4 i 3.5. powyżej, do kwoty zadatku, o której mowa w pkt. 3.4. stosuje się postanowienia art. 394 kodeksu cywilnego, tj., w szczególności, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
3.6. Wydanie Pojazdu Najemcy może nastąpić jedynie po zawarciu Umowy, wykonaniu przez Najemcę obowiązków przewidzianych w pkt. 3.3. powyżej oraz odbyciu instruktażu, o którym mowa w pkt. 3.7. poniżej.
3.7. Przed wydaniem Pojazdu Najemca zobowiązuje się do uczestnictwa w instruktażu przeprowadzonym przez Wynajmującego, wyjaśniającego sposób eksploatacji Pojazdu.
3.8. Z czynności wydania Pojazdu Wynajmujący i Najemca sporządzą protokół, w którym potwierdzą stan Pojazdu oraz jego wyposażenia a także odebranie przez Najemcę instruktażu, o którym mowa w pkt. 3.7. Odpis ww. protokołu załącza się do Umowy.
4. Użytkowanie Pojazdu
4.1. W czasie trwania Najmu wszelkie koszty eksploatacyjne Pojazdu, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, oraz płyny eksploatacyjne, pokrywa w całości Najemca.
4.2.Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. Ewentualną podróż Pojazdem poza terytorium RP oraz kraje Unii Europejskiej należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym.
4.3. Pojazd powinien być zamykany na czas nieobecności. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki niezbędne do
bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem Pojazdu przez Najemcę, powinny być przez niego niezwłocznie usunięte.
4.4. Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów Pojazdu oraz kompletu kluczyków wraz z pilotem, przez cały czas trwania Umowy. Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone. Ewentualna kradzież, zgubienie bądź zniszczenie skutkuje zapłatą przez Najemcę, kary umownej w wysokości 1 000 zł.
4.5. Pozostawienie wyżej wymienionych dokumentów lub kluczyków w Pojeździe jest surowo zabronione, pełną odpowiedzialność za szkodę z tego wynikającą ponosi Najemca.
4.6. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania prędkości 110 km/h (zaleca się prędkość do 100 km/h) oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy tunelach, mostach itp., ze względu na wysokość Pojazdu, która jest zależna od modelu kampera od 290 do 330cm.
4.7. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania innych używek, w tym wszelkich środków psychoaktywnych. W Pojeździe obowiązuje zakaz przetrzymywania bądź przewożenia zwierząt bez zgody Wynajmującego.
4.8. Pojazd nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach bądź terenach górskich lub leśnych, do jazdy po których Pojazd nie jest technicznie przystosowany. Pojazd może być wykorzystywany jedynie do celów rekreacyjno-turystycznych. Zabrania się wykorzystywania Pojazdu do transportu towarów, wszelkich zwierząt dzikich i domowych, zwłok, materiałów niebezpiecznych chemicznie, biologicznie, radioaktywnych, łatwopalnych bądź nielegalnych oraz brania udziału w imprezach samochodowych.
4.9. Pojazd może być udostępniany jedynie Kierowcy, na koszt i ryzyko Najemcy. W przypadku przekazania Pojazdu osobie trzeciej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000 zł.
5. Czynsz i okres Najmu
Całkowity czynsz Najmu za Pojazdu oraz okres Najmu określany jest w Umowie.
6. Kaucja; Kary umowne
6.1. W Umowie Najemca zobowiązuje się wpłacić Kaucję, na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również opłat i kar umownych należnych od Najemcy, w wysokości wskazanej w Umowie, najpóźniej przed wydaniem Pojazdu. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź ubytków w wyposażeniu Pojazdu, jak również wszelkich innych roszczeń wobec Najemcy wynikających z Umowy.
6.2. Jeśli Wynajmujący nie skorzysta z Kaucji na pokrycie swoich roszczeń, o których mowa w pkt. 5.1. powyżej, niewykorzystana kwota Kaucji zostanie zwrócona Najemcy w ciągu 14 dni od daty oddania Pojazdu oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Pojazdu. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez Najemcę konto bankowe.
6.3. Niezależnie od treści innych postanowień Umowy i Regulaminu Najemca obowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach – w przypadku:
− kradzieży lub szkody całkowitej Pojazdu – kara umowa w wysokości Kaucji,
− kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów Pojazdu -kara umowa w wysokości 1000 zł,
− złamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – w kara umowa w wysokości 500 zł,
− zwrot brudnego wewnątrz pojazdu – kara umowa w wysokości 300 zł,
− zabrudzenie tapicerki wymagające prania – kara umowa w wysokości 300 zł,
− niewyczyszczenie toalety chemicznej – kara umowa w wysokości 300 zł,
− zwrot Pojazdu brudnego na zewnątrz– kara umowa w wysokości 100zł,
− nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – kara umowa w wysokości 100 zł (niezależnie od obowiązku uiszczenia Wynajmującemu kosztów paliwa niezbędnego do zatankowania Pojazdu „do pełna”).
Jeśli wysokość szkody, jaką poniesie Wynajmujący na skutek któregokolwiek ze zdarzeń, z którymi niniejszy Regulamin wiąże obowiązek zapłaty kary umownej, przewyższać będzie kwotę takiej kary, Wynajmujący uprawniony jest także do żądania odszkodowania przewyższającego ustaloną karę umowna.
7. Odpowiedzialność za Pojazd
7.1. Pojazd jest przedmiotem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt. 1.3. zdanie pierwsze niniejszego Regulaminu. Najemca jest uprawniony do wskazania tego ubezpieczenia jako podstawy do naprawienia szkody wyrządzonej przez Najemcę osobom trzecim w związku z ruchem Pojazdu. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Najemcy wobec osób trzech za szkody wyrządzone takim osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu od chwili jego wydania Najemcy do chwili jego zwrotu Wynajmującemu (chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy) – dotyczy to w szczególności przypadków, gdy usterka, awaria tudzież kolizja bądź wypadek drogowy, w którym udział brał Pojazd, nastąpiły z winy Najemcy.
7.2. Jeżeli Najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek kolizji bądź innych uszkodzeń, które nastąpiły z wyłącznej winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zwrot czynszu Najmu za okres do zakończenia Umowy.
7.3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenia przez niego przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje Umowę Najmu (w tym osoby korzystające z Pojazdu – w szczególności – Kierowców).
7.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Pojazdu powstałe w czasie trwania Umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy Najemcy, a nie wynikają z niedochowania przez Wynajmującego jego obowiązków. Przykładowymi uszkodzeniami tego rodzaju mogą być: uszkodzenie opony, pęknięcie szyby powstałe od uderzenia czy uszkodzenia zawieszenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie mandaty lub inne opłaty nieuiszczone, a naliczone w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. Na wezwanie organów ścigania, Wynajmujący ma prawo przekazania danych Najemcy.
7.5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie pojazdu, które powstały w wyniku zaniedbań Wynajmującego. Przykładowymi zaniedbaniami tego rodzaju mogą być: niedokonanie terminowej wymiany oleju czy zbyt duże zużycie opon.
7.6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Pojazdu, które wynika z jego normalnej eksploatacji. Przykładowymi sytuacjami tego rodzaju mogą być: zużycie klocków hamulcowych czy zużycie opon.
7.7. W przypadku awarii bądź uszkodzenia Pojazdu spowodowanej normalną eksploatacją lub zaniedbaniem Wynajmującego, których nie da się usunąć w krótkim czasie i z uwagi na które dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część czynszu Najmu za okres od chwili wystąpienia takiej niemożliwości, za pełne doby pozostałe do końca trwania Najmu. Najemca zobowiązuje się samodzielnie pokryć koszty ewentualnego powrotu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze wynikające ze zdarzeń, o których mowa w niniejszym pkt. 7.7. tj. w szczególności za utratę lub niewykorzystanie zarezerwowanego pobytu w docelowym lub przejściowym miejscu pobytu w ramach podróży Najemcy ani za koszty powrotu Najemcy z miejsca awarii lub uszkodzenia do jakiegokolwiek miejsca pobytu czasowego lub stałego ani też za koszty noclegów Najemcy wynikłych z awarii lub uszkodzenia Pojazdu.
7.8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy i osób trzecich, które Najemca i osoby trzecie, pozostawiły w Przedmiocie Najmu, np. w przypadku kradzieży pojazdu bądź włamania.
7.9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy spowodowane:
a) siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisywania umowy nie mogły być przez strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne i niemożliwe do przezwyciężenia,
b) działaniem osób trzecich, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
7.10. Szkoda, za jaką, w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego pkt. 7, Najemca odpowiada względem Wynajmującego, zostanie w pierwszej kolejności pokryta przez Wynajmującego z Kaucji. W razie, gdyby kwota takiej szkody przewyższała kwotę Kaucji, Wynajmujący wystąpi o pokrycie takiej nadwyżki ze stosownego ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1.3. zdanie pierwsze niniejszego Regulaminu. W razie gdyby suma uzyskana z ubezpieczenia nie pokryła całości szkody, Wynajmujący uprawniony jest do żądania od Najemcy naprawienia tej części szkody, która nie została pokryta sumą uzyskaną z ubezpieczenia.
8. Obowiązki najemcy w sytuacji uszkodzenia, kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Pojazdu, także wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem drogowym
8.1. W przypadku każdego uszkodzenia Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wynajmującego w trybie pilnym o zaistniałej sytuacji oraz do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowach ubezpieczeń, których polisy dołączone zostały do Umowy oraz wytycznymi Wynajmującego.
8.2. W przypadku każdego uszkodzenia Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia.
8.3. W przypadku każdego uszkodzenia Pojazdu, Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Pojazd w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody.
8.4. Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji Pojazdu bez wyraźnej zgody Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.
8.5. W przypadku, gdy uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego Pojazdu, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może kontynuować podróż.
9. Zwrot Pojazdu
9.1. Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w terminie i miejscu określonych w Umowie. Przekroczenie terminu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 150% proporcjonalnego godzinnego czynszu Najmu netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do ustalonego w Umowie terminu zwrotu Pojazdu. Pojazd ma zostać zwrócony wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa oraz karą umowną wskazaną w regulaminie.
9.2. Z czynności zwrotu Pojazdu Wynajmujący i Najemca sporządzą protokół, w którym potwierdzą stan Pojazdu oraz jego wyposażenia.
9.3. W przypadku braku kontaktu z Wynajmującym ze strony Najemcy w ciągu 6 godzin od terminu ustalenia zdania Pojazdu, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co oprócz obowiązku zapłaty ww. kary umownej skutkować może ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.
9.3. W przypadku porzucenia Pojazdu przez Najemcę, niezależnie od innych roszczeń, jakie mogą służyć Wynajmującemu w takiej sytuacji, Wynajmujący uprawniony będzie sprowadzić Pojazd do umówionego miejsca zwrotu na koszt i ryzyko Najemcy.
10. Rozwiązanie umowy
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w każdej chwili Przypadku, gdy Najemca używa Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową lub Regulaminem – w szczególności, gdy Pojazd jest używany w sposób powodujący niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego lub innych osób jak i dla samego Pojazdu. Prawo wypowiedzenia Umowy służy Wynajmującemu również wtedy, gdy Pojazd ulegnie wypadkowi lub awarii. W przypadku takiego wypowiedzenia każda ze Stron zachowuje roszczenia, jakie nabyła przed wypowiedzeniem Umowy a dodatkowo Wynajmujący będzie wg. swego wyboru, uprawniony do sprowadzenia Pojazdu do umówionego miejsca zwrotu na koszt i ryzyko Najemcy lub zażądać niezwłocznego zwrotu Pojazdu przez Najemcę.

10.1 Najemca ma prawo do anulowania rezerwacji i ubiegania sie o zwrot wplaconej zaliczki:

– do 60 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wynajmu – bez opłat,

– między 60 a 30 dniem przed terminem rozpoczęcia wynajmu – 25% wartości umowy,

– między 30 a 7 dniem przed terminem rozpoczęcia wynajmu – 65% wartości umowy,

– na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia wynajmu – 75% wartości umowy.
12. Postanowienia końcowe
12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.2. W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy bądź przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą niebędącym konsumentem, odpowiedni jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

WARUNKI WYNAJMU

  1. pl
  2. en

Wirtualny Spacer po Świeżaku

WYNAJMIJ KAMPER

Wynajmij Kampera Warszawa
Numer kontaktowy:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

biuro@wynajmijkamper.pl

www.wynajmijkamper.pl

 

+48 570 976 077

 

 

SIEDZIBA BIURA 

Notel Poland  

ul.Włościańska 15/98      

01-710 Warszawa            NIP: 525-256-26-39

 

ODBIÓR POJAZDÓW  

Auto Serwis Jacek Konasiuk              

ul. Płochocińska 183,          03-044 Warszawa              

Dane kontaktowe: